รายวิชา ง30203  การผลิตสื่อวิดีทัศน์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 
     ศึกษาความหมาย แนวทาง เครื่องมือ คุณสมบัติ ประโยชน์ของสื่อวิดีทัศน์ ประเภทของการ ตัดต่อ ขั้นตอนของการสร้างภาพยนตร์ การกำหนดขนาดภาพ การเคลื่อนกล้อง การกำหนด มุมกล้อง ประเภทของไฟล์เสียง รูปแบบของไฟล์วิดีโอ และองค์ประกอบของโปรแกรมที่ใช้ใน การผลิตสื่อวิดีทัศน์
     ปฏิบัติการจัดทำสตอรี่บอร์ด(Storyboard) การติดตั้งโปรแกรม การนำเข้า บันทึก ตัดต่อ ปรับแต่ง เพิ่มเทคนิคพิเศษ ให้กับวิดีโอ ภาพนิ่งและเสียง การสร้างและปรับแต่งข้อความ และ การแปลงไฟล์วิดีโอ
     มีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีในการผลิต นำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่ดีและมีคุณค่า เห็นคุณค่าและมีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาหาความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน