รายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์ รหัสวิชา ง30203 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นรายวิชาเพิ่มเติมของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนหนองฉางวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
 
คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
          รายวิชาการผลิตสื่อวิดีทัศน์  รหัสวิชา ง30203   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 1  เวลา 40 ชั่วโมง  จำนวนหน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต
 
          ศึกษาความหมาย แนวทาง เครื่องมือ คุณสมบัติ ประโยชน์ของสื่อวิดีทัศน์ ประเภทของการตัดต่อ ขั้นตอนของการสร้างภาพยนตร์ การกำหนดขนาดภาพ การเคลื่อนกล้อง การกำหนดมุมกล้อง ประเภทของไฟล์เสียง รูปแบบของไฟล์วิดีโอ และองค์ประกอบของโปรแกรมที่ใช้ในการผลิตสื่อวิดีทัศน์
          ปฏิบัติการจัดทำสตอรี่บอร์ด(Storyboard) การติดตั้งโปรแกรม การนำเข้า บันทึก ตัดต่อ ปรับแต่ง เพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวิดีโอ ภาพนิ่งและเสียง การสร้างและปรับแต่งข้อความ และการแปลงไฟล์วิดีโอ
          มีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีในการผลิต นำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่ดีและมีคุณค่า เห็นคุณค่าและมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาหาความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 
ผลการเรียนรู้
  1. อธิบายความหมาย แนวทาง เครื่องมือ คุณสมบัติและบอกประโยชน์ของสื่อวิดีทัศน์ได้
2. อธิบายความหมาย ประเภทของการตัดต่อและบอกขั้นตอนของการสร้างภาพยนตร์ได้
3. อธิบายความหมายของการกำหนดขนาดภาพ การเคลื่อนกล้องและการกำหนดมุมกล้องได้
4. อธิบายความหมายและสามารถจัดทำสตอรี่บอร์ด(Storyboard) ได้
5. อธิบายความหมาย องค์ประกอบและสามารถติดตั้งโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 ได้
6. ปฏิบัติการตัดต่อและปรับแต่งวิดีโอ ภาพนิ่งและเสียง ด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 ได้
7. ปฏิบัติการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวิดีโอ ภาพนิ่ง และเสียง ในแบบต่าง ๆ ได้
8. ปฏิบัติการสร้างและปรับแต่งข้อความให้กับงานวิดีโอในลักษณะต่าง ๆ ได้
9. อธิบายความหมาย บอกประเภทและปฏิบัติการนำเข้า บันทึกและปรับแต่งไฟล์เสียงได้
10. บอกรูปแบบ ชนิดและปฏิบัติการแปลงไฟล์วิดีโอในลักษณะต่าง ๆ ได้
11. มีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีในการผลิต นำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่ดีและมีคุณค่า
12. เห็นคุณค่าและมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาหาความรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  รวมทั้งหมด 12 ผลการเรียนรู้
 

โครงสร้างรายวิชา การผลิตสื่อวิดีทัศน์   รหัสวิชา ง30203

อัตราส่วนคะแนนระหว่างเรียนกับปลายภาค 80 : 20
หน่วยการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ หัวเรื่อง

เวลา
(ช.ม.)

การใช้งานโปรแกรม
Corel VideoStudio
Pro X7 เบื้องต้น
อธิบายความหมาย องค์ประกอบและสามารถติดตั้ง
โปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 ได้
ทำความรู้จักกับโปรแกรม Corel
VideoStudio Pro X7
2
ปฏิบัติการตัดต่อและปรับแต่งวิดีโอ ภาพนิ่งและเสียง
ด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 ได้
รู้จักเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานกับคลิป
วิดีโอ ภาพนิ่งและเสียง
2
ปฏิบัติการตัดต่อและปรับแต่งวิดีโอ ภาพนิ่งและเสียง
ด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 ได้
การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วย VideoStudio
Editor
2
ปฏิบัติการตัดต่อและปรับแต่งวิดีโอ ภาพนิ่งและเสียง
ด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 ได้
การตกแต่งสีและความสว่างให้กับคลิปวิดีโอ
(Color Correction)
2
การเพิ่มเทคนิคพิเศษ
ให้กับงานวิดีโอ
ปฏิบัติการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวิดีโอ ภาพนิ่ง และ
เสียง ในแบบต่าง ๆ ได้
การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยทรานซิ
ชัน (Transition)
2
ปฏิบัติการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวิดีโอ ภาพนิ่ง และ
เสียง ในแบบต่าง ๆ ได้
การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยการแพน
และซูม(Pan & Zoom)
2
ปฏิบัติการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวิดีโอ ภาพนิ่ง และ
เสียง ในแบบต่าง ๆ ได้
การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยฟิลเตอร์
(Filter)
2
ปฏิบัติการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวิดีโอ ภาพนิ่ง และ
เสียง ในแบบต่าง ๆ ได้
เทคนิคการซ้อนคลิปวิดีโอ(Blue Screen –
Overlay)
4
ปฏิบัติการสร้างและปรับแต่งข้อความให้กับงานวิดีโอ
ในลักษณะต่าง ๆ ได้
การสร้างข้อความ(Title) ให้กับงานวิดีโอ 2
ปฏิบัติการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวิดีโอ ภาพนิ่ง และ
เสียง ในแบบต่าง ๆ ได้
การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วย Graphic
และ Animation
2
ปฏิบัติการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวิดีโอ ภาพนิ่ง และ
เสียง ในแบบต่าง ๆ ได้
การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยพาธ(Path) 1
ปฏิบัติการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวิดีโอ ภาพนิ่ง และ
เสียง ในแบบต่าง ๆ ได้
การสร้างเทคนิคพิเศษอื่น ๆ ให้กับคลิปวิดีโอ 4
อธิบายความหมาย บอกประเภทและปฏิบัติการ
นำเข้า บันทึกและปรับแต่งไฟล์เสียงได้
การตัดต่อและทำงานกับเสียง 2
 
เนื้อหาบทเรียนออนไลน์
          บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 13 หน่วยการเรียนรู้ ประกอบไปด้วย
  หน่วยที่ 1 เรื่อง ทำความรู้จักกับโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7
หน่วยที่ 2 เรื่อง รู้จักเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานกับคลิปวิดีโอ ภาพนิ่งและเสียง
หน่วยที่ 3 เรื่อง การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้นด้วย VideoStudio Editor
หน่วยที่ 4 เรื่อง การตกแต่งสีและความสว่างให้กับคลิปวิดีโอ(Color Correction)
หน่วยที่ 5 เรื่อง การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยทรานซิชัน(Transition)
หน่วยที่ 6 เรื่อง การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยการแพนและซูม(Pan & Zoom)
หน่วยที่ 7 เรื่อง การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยฟิลเตอร์(Filter)
หน่วยที่ 8 เรื่อง เทคนิคการซ้อนคลิปวิดีโอ(Blue Screen – Overlay)
หน่วยที่ 9 เรื่อง การสร้างข้อความ(Title) ให้กับงานวิดีโอ
หน่วยที่ 10 เรื่อง การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วย Graphic และ Animation
หน่วยที่ 11 เรื่อง การเพิ่มเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วยพาธ(Path)
หน่วยที่ 12 เรื่อง การสร้างเทคนิคพิเศษอื่น ๆ ให้กับคลิปวิดีโอ
หน่วยที่ 13 เรื่อง การตัดต่อและทำงานกับเสียง
 
ส่วนประกอบของบทเรียนออนไลน์
          ส่วนประกอบต่าง ๆ ของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  1. ส่วนหัวเว็บไซต์ เป็นส่วนที่แสดงชื่อของเว็บไซต์ของบทเรียนออนไลน์
2. ส่วนเมนูหลัก ประกอบด้วยเมนูต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
    2.1. เมนูหน้าแรก แสดงหน้าแรกของบทเรียนออนไลน์
2.2. เมนูคำแนะนำสำหรับครู เป็นส่วนที่อธิบายหรือแนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู
2.3. เมนูคำแนะนำสำหรับนักเรียน เป็นส่วนที่อธิบายหรือแนะนำการเรียนบทเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนบทเรียนสำหรับนักเรียน
2.4. เมนูมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นส่วนที่แสดงมาตรฐานการเรียนรู้ของบทเรียนออนไลน์
2.5. เมนูคำอธิบายรายวิชา เป็นส่วนที่แสดงคำอธิบายรายวิชาของบทเรียนออนไลน์
2.6. เมนูผลการเรียนรู้ เป็นส่วนที่แสดงผลการเรียนรู้ของบทเรียนออนไลน์
2.7. เมนูเนื้อหาบทเรียน เป็นส่วนที่แสดงเมนูของหน่วยการเรียนรู้ตามลำดับการเรียนรู้
2.8. เมนูคำถามที่พบบ่อย เป็นส่วนที่แสดงคำถามหรือข้อสงสัยที่พบบ่อยในการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนได้รับคำตอบตามต้องการได้รวดเร็ว และเป็นการช่วยแก้ปัญหาหรืออุปสรรคสำหรับการจัดการเรียนรู้
2.9. เมนูผังเว็บไซต์ แสดงโครงสร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันตามลำดับหน่วยการเรียนรู้และหัวเรื่องการเรียนรู้
2.10. เมนูผู้จัดทำ แสดงข้อมูลของผู้พัฒนาระบบและข้อมูลการติดต่อกับผู้พัฒนาระบบ
  3. ส่วนท้ายเว็บไซต์ เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อมูลของบทเรียนออนไลน์ และผู้พัฒนาระบบ
 
การเตรียมการใช้บทเรียน
  1. ขั้นเตรียมการก่อนการใช้บทเรียนออนไลน์
    1.1. ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้อย่างละเอียด และปฏิบัติตามแผนการจัดการเรียนรู้ให้ถูกต้องตามลำดับ
1.2. ศึกษาค้นคว้าและอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
1.3. ครูต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี
1.4. ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการใช้บทเรียนออนไลน์อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน
1.5. จัดเตรียมและทดลองใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ระบุในแผนการจัดการเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และให้พอเพียงกับจำนวนนักเรียน
  2. ขั้นเตรียมการระหว่างดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
    2.1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
2.2. ให้นักเรียนเข้าเรียนบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามลำดับ โดยปฏิบัติดังนี้
      2.2.1. อ่านรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ แล้วจึงเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน
2.2.2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ตอนที่ 1 ภาคทฤษฎี
2.2.3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ
2.2.4. เข้าเรียนและศึกษาเนื้อหาในแต่ละหัวเรื่องการเรียนรู้ตามลำดับ
2.2.5. ศึกษาเพิ่มเติมโดยการชมวิดีโอสาธิต(ในหัวเรื่องที่มีเมนู “ชมวิดีโอสาธิต”)
2.2.6. ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมจากแบบฝึกทักษะ(ในหัวเรื่องที่มีเมนู “แบบฝึกทักษะ”)
2.2.7. ปฏิบัติใบงาน และเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งใบงาน(ศึกษาวิธีการส่งใบงานจากหัวข้อการส่งงาน)
2.2.8. ทำแบบทดสอบหลังเรียน ตอนที่ 1 ภาคทฤษฎี
2.2.9. ทำแบบทดสอบหลังเรียน ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ
    2.3. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 13 หน่วยการเรียนรู้
2.4. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
 
บทบาทของครูและนักเรียน
  1. ครูผู้สอน
             ครูจะต้องเปลี่ยนจากผู้ให้ความรู้ตลอดเวลามาเป็นผู้ที่มีบทบาท ดังต่อไปนี้
    1.1. กำกับการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนเป็นผู้แสดงและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองตามที่กำหนดในแผนการจัดการเรียนรู้
1.2. คอยประสานงานช่วยเหลือและคอยชี้แนะ แนะนำในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
1.3. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนขณะที่ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
  2. นักเรียน
             นักเรียนจะต้องเป็นผู้ศึกษาบทเรียนออนไลน์และลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนด้วยตนเอง โดยมีข้อปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
    2.1. ต้องมีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
2.2. ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนออนไลน์ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตั้งใจ
2.3. นักเรียนต้องปฏิบัติใบงาน และเมื่อทำเสร็จแล้วต้องส่งใบงาน
2.4. ศึกษาเพิ่มเติมจากวิดีโอสาธิต และฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกทักษะ ที่มีในหัวเรื่องนั้น ๆ
2.5. ทำแบบทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยความตั้งใจ
 
สิ่งที่ครูและนักเรียนต้องเตรียม
  1. ครูผู้สอน
             ครูจะต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อการใช้งานตามจำนวนนักเรียน และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนบทเรียนออนไลน์ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1. ซีพียู : Intel Core Duo ความเร็ว 1.83 GHz หรือสูงกว่า
1.2. ระบบปฏิบัติการ : Microsoft Windows XP หรือใหม่กว่า
1.3. หน่วยความจำ : 2 GB หรือสูงกว่า
1.4. จอภาพ : ความละเอียดตั้งแต่ 1,024 x 768 หรือสูงกว่า
1.5. Flash Player : Version 8 หรือสูงกว่า
1.6. Internet : 1 Mbps หรือสูงกว่า
  2. นักเรียน
             ในการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ นักเรียนจะมีการเตรียมตัว ดังต่อไปนี้
    2.1. มีอีเมล์เป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการส่งงาน
2.2. ดาวน์โหลด “คู่มือการเรียนบทเรียนออนไลน์” เพื่อศึกษาการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์
2.3. มีอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น DVD , Flash Drive , External Hard disk เป็นต้น
2.4. มีอุปกรณ์ทางการเรียน เช่น ดินสอ ปากกา สมุดรายวิชา การออกแบบและผลิตภาพเคลื่อนไหว
2.5. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต