1) อ่านคำแนะนำและวิธีใช้บทเรียนออนไลน์ให้เข้าใจ
2) ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้
3) ศึกษาคำอธิบายรายวิชา
4) ศึกษาผลการเรียนรู้
5) ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน เพื่อวัดความรู้เดิม
6) ศึกษาเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย การอ่านเนื้อหาและชมวิดีโอสาธิต
7) ฝึกทำแบบฝึกทักษะ เพื่อสร้างความชำนาญ
8) ทำกิจกรรมใบงานในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
9) ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนและวัดความเข้าใจ
10) ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน หลังจากศึกษาบทเรียนเสร็จสิ้นแล้ว
11) หากพบปัญหาในการใช้บทเรียน ในขั้นต้นสามารถค้นหาคำตอบได้ในเมนู "คำถามที่พบบ่อย"
12) หากผู้เรียนมีข้อสงสัยสามารถดูข้อมูลการติดต่อสอบถามครูผู้สอนได้ที่เมนู "ผู้จัดทำ"