1. การเตรียมตัวของนักเรียน
     ในการเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ นักเรียนจะมีการเตรียมตัวดังต่อไปนี้
  1.1. มีอีเมล์เป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการส่งงาน
1.2. ดาวน์โหลด “คู่มือการเรียนบทเรียนออนไลน์” เพื่อศึกษาการเข้าใช้งานบทเรียนออนไลน์
1.3. มีอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น DVD , Flash Drive , External Hard disk เป็นต้น
1.4. มีอุปกรณ์ทางการเรียน เช่น ดินสอ ปากกา สมุดรายวิชา การออกแบบและผลิตภาพเคลื่อนไหว
1.5. ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ต
     การเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพได้นั้น นักเรียนต้องศึกษาเนื้อหาในบทเรียนอย่างละเอียด เพื่อเป็นการทำความเข้าใจและทำกิจกรรมตามที่ได้ระบุไว้ หากมีข้อสงสัยหรือพบข้อผิดพลาด สามารถติดต่อครูผู้สอนผ่านทางบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ kruuthit@hotmail.com หรือทางเฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/kruuthit.ctp
 
2. บทบาทของนักเรียน
     นักเรียนเป็นผู้ศึกษาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 และลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมต่าง ๆ ในบทเรียนด้วยตนเอง ดังนี้
  2.1. นักเรียนต้องมีทักษะพื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
2.2. ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนออนไลน์ในแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตั้งใจ
2.3. นักเรียนต้องปฏิบัติใบงาน และเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งใบงาน(ศึกษาวิธีการส่งใบงานจากหัวข้อการส่งงาน)
2.4. ศึกษาเพิ่มเติมจากวิดีโอสาธิต และฝึกปฏิบัติจากแบบฝึกทักษะ ที่มีในหัวเรื่องนั้น ๆ
2.5. ทำแบบทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้วยความตั้งใจ
 
3. ส่วนประกอบของบทเรียนออนไลน์
     ส่วนประกอบต่าง ๆ ของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  3.1. ส่วนหัวเว็บไซต์ เป็นส่วนที่แสดงชื่อของเว็บไซต์ของบทเรียนออนไลน์
3.2. ส่วนเมนูหลัก ประกอบด้วยเมนูต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
    3.2.1. เมนูหน้าแรก แสดงหน้าแรกของบทเรียนออนไลน์
3.2.2. เมนูคำแนะนำสำหรับครู เป็นส่วนที่อธิบายหรือแนะนำการใช้บทเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู
3.2.3. เมนูคำแนะนำสำหรับนักเรียน เป็นส่วนที่อธิบายหรือแนะนำการเรียนบทเรียนออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนบทเรียนสำหรับนักเรียน
3.2.4. เมนูมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นส่วนที่แสดงมาตรฐานการเรียนรู้ของบทเรียนออนไลน์
3.2.5. เมนูคำอธิบายรายวิชา เป็นส่วนที่แสดงคำอธิบายรายวิชาของบทเรียนออนไลน์
3.2.6. เมนูผลการเรียนรู้ เป็นส่วนที่แสดงผลการเรียนรู้ของบทเรียนออนไลน์
3.2.7. เมนูเนื้อหาบทเรียน เป็นส่วนที่แสดงเมนูของหน่วยการเรียนรู้ตามลำดับการเรียนรู้
3.2.8. เมนูคำถามที่พบบ่อย เป็นส่วนที่แสดงคำถามหรือข้อสงสัยที่พบบ่อยในการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนได้รับคำตอบตามต้องการได้รวดเร็ว และเป็นการช่วยแก้ปัญหาหรืออุปสรรคสำหรับการจัดการเรียนรู้
3.2.9. เมนูผังเว็บไซต์ แสดงโครงสร้างเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและมีความสัมพันธ์กันตามลำดับหน่วยการเรียนรู้และหัวเรื่องการเรียนรู้
3.2.10. เมนูผู้จัดทำ แสดงข้อมูลของผู้พัฒนาระบบและข้อมูลการติดต่อกับผู้พัฒนาระบบ
  3.3. ส่วนท้ายเว็บไซต์ เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อมูลของบทเรียนออนไลน์ และผู้พัฒนาระบบ
 
4. ขั้นตอนการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์
  4.1. อ่านคำแนะนำการเรียนบทเรียนออนไลน์จากเว็บไซต์
4.2. อ่านเนื้อหาแต่ละเมนูต่อไปนี้
    4.2.1. มาตรฐานการเรียนรู้
4.2.2. คำอธิบายรายวิชา
4.2.3. ผลการเรียนรู้
4.2.4. คำถามที่พบบ่อย
4.2.5. ผังเว็บไซต์
4.2.6. ผู้จัดทำ
  4.3. เข้าเรียนบทเรียนจากเมนู “เนื้อหาบทเรียน”
4.4. ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
4.5. เข้าเรียนบทเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ตามลำดับ โดยปฏิบัติดังนี้
    4.5.1. อ่านรายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้ แล้วจึงเข้าสู่เนื้อหาบทเรียน
4.5.2. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ตอนที่ 1 ภาคทฤษฎี
4.5.3. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ
4.5.4. เข้าเรียนและศึกษาเนื้อหาในแต่ละหัวเรื่องการเรียนรู้ตามลำดับ
4.5.5. ศึกษาเพิ่มเติมโดยการชมวิดีโอสาธิต(ในหัวเรื่องที่มีเมนู “ชมวิดีโอสาธิต”)
4.5.6. ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมจากแบบฝึกทักษะ(ในหัวเรื่องที่มีเมนู “แบบฝึกทักษะ”)
4.5.7. ปฏิบัติใบงาน และเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งใบงาน(ศึกษาวิธีการส่งใบงานจากหัวข้อการส่งงาน)
4.5.8. ทำแบบทดสอบหลังเรียน ตอนที่ 1 ภาคทฤษฎี
4.5.9. ทำแบบทดสอบหลังเรียน ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ
  4.6. ศึกษาบทเรียนและปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 13 หน่วยการเรียนรู้
4.7. ทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
 
5. วิธีการเรียนบทเรียนออนไลน์
     นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการเรียนบทเรียนออนไลน์และดาวน์โหลดได้จากลิงค์นี้ ==> "คู่มือการเรียนบทเรียนออนไลน์"
 
6. การส่งงาน
     เมื่อปฏิบัติใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว นักเรียนต้องส่งใบงานและจะต้องแจ้งให้ครูทราบถึงการส่งงานของนักเรียน โดยที่นักเรียนสามารถส่งงานด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  6.1. ส่งโดยตรงกับคุณครูที่หน้าชั้นเรียน หรือถ้าเป็นกรณีใบงานออนไลน์ ก็ให้นักเรียนแจ้งให้คุณครูทราบ เพื่อให้คุณครูมาตรวจใบงานที่คอมพิวเตอร์
6.2. ส่งไปที่อีเมล์ kruuthit@hotmail.com
6.3. ส่งไปที่เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/kruuthit.ctp
 
7. การติดต่อครูผู้สอน
     เมื่อนักเรียนพบปัญหาหรือมีข้อซักถาม นักเรียนสามารถติดต่อคุณครูผู้สอนได้ทางช่องทางต่อไปนี้
  7.1. อีเมล์ kruuthit@hotmail.com
7.2. เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/kruuthit.ctp