1) อธิบายความหมาย แนวทาง เครื่องมือ คุณสมบัติและบอกประโยชน์ของสื่อวิดีทัศน์ได้
2) อธิบายความหมาย ประเภทของการตัดต่อและบอกขั้นตอนของการสร้างภาพยนตร์ได้
3) อธิบายความหมายของการกำหนดขนาดภาพ การเคลื่อนกล้องและการกำหนดมุมกล้องได้
4) อธิบายความหมายและสามารถจัดทำสตอรี่บอร์ด(Storyboard) ได้
5) อธิบายความหมาย องค์ประกอบและสามารถติดตั้งโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 ได้
6) ปฏิบัติการตัดต่อและปรับแต่งวิดีโอ ภาพนิ่งและเสียง ด้วยโปรแกรม Corel VideoStudio Pro X7 ได้
7) ปฏิบัติการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้กับวิดีโอ ภาพนิ่ง และเสียง ในแบบต่าง ๆ ได้
8) ปฏิบัติการสร้างและปรับแต่งข้อความให้กับงานวิดีโอในลักษณะต่าง ๆ ได้
9) อธิบายความหมาย บอกประเภทและปฏิบัติการนำเข้า บันทึกและปรับแต่งไฟล์เสียงได้
10) บอกรูปแบบ ชนิดและปฏิบัติการแปลงไฟล์วิดีโอในลักษณะต่าง ๆ ได้
11) มีความตระหนักและมีเจตคติที่ดีในการผลิต นำเสนอและเผยแพร่ผลงานที่ดีและมีคุณค่า
12) เห็นคุณค่าและมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาหาความรู้และการนำไปประยุกต์        ใช้ในชีวิตประจำวัน