สาระที่ ๓   เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรฐาน ง ๓.๑   เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพ
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม