ชื่อ - สกุล

นายอุทิศ  แจ้งถิ่นป่า

วัน/เดือน/ปี เกิด 19  มีนาคม  2521
ที่อยู่ปัจจุบัน 99/4  หมู่ 2  ต.หนองสรวง  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี  61110
การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านโป่งข่อย  15 มีนาคม 2534
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม  25 มีนาคม 2537
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์  โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม  25 มีนาคม 2540
  ปริญญาตรี วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  สถาบันราชภัฎนครสวรรค์  20 พ.ค. 2545
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  4 ธันวาคม 2549
  ปริญญาโท กศ.ม.การบริหารการศึกษา  มหาวิทยานเรศวร  18 พฤษภาคม 2552
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน โรงเรียนหนองฉางวิทยา  เลขที่ 51  หมู่ 3  ต.หนองฉาง  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี  61110
Website http://kruuthit.com/
E-mail kruuthit@hotmail.com
Facebook https://www.facebook.com/kruuthit.ctp
Youtube https://www.youtube.com/Kruuthit